slajdshow_01 slajdshow_02 slajdshow_03 slajdshow_04 slajdshow_05 slajdshow_06 slajdshow_07

Statut Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia Aktywnej Turystyki „4x4 Szczecin”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Aktywnej Turystyki 4x4 Szczecin” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. 
3. Na używanie loga Stowarzyszenia Aktywnej Turystyki 4x4 Szczecin należy otrzymać zgodę zarządu.
2. Wzór loga Stowarzyszenia przedstawia załącznik 1 do statutu.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Małopolska 52/17 w Szczecinie. 
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Wyjątek mogą stanowić etatowi pracownicy powołani przez Zarząd.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.

§ 1

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Organizacja form turystyki aktywnej.
2. Popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu, zgodnych z wymogami zachowania czystości środowiska naturalnego.
3. Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
4. Działalności w zakresie ochrony środowiska.
5. Wytyczanie nowych tras turystycznych.

§ 2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie imprez turystycznych, prelekcji, wystaw, pokazów filmowych.
2. Współpracuje z wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi, prywatnymi i organizacjami społecznymi.
3. Prowadzenie bieżącej informacji o imprezach w zakresie turystyki i wypoczynku.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia i ich prawa i obowiązki.

§ 1

Status członka 
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy kto chce uczestniczyć w pracy ideowej Stowarzyszenia, ma ukończone 18 lat i jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada członków: 
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
d) zawieszonych.
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) przejdzie pozytywnie okres weryfikacji.
b) otrzyma pozytywną opinię członka wprowadzającego.
c) podczas głosowania otrzyma 3/4 oddanych głosów na "tak".
3. W wypadku nie otrzymania 3/4 oddanych pozytywnie głosów następne, głosowanie nad kandydaturą „członka zwyczajnego” może nastąpić dopiero po upływie 60 dni.
4. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz osoba promująca Off Road.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek członków Stowarzyszenia.

§ 3

1. Członek zwyczajny może zawiesić członkostwo na okres 1 roku. Podczas zawieszenia członek zawieszony: 
a) nie płaci składek,
b) nie uczestniczy w funkcjonowaniu stowarzyszenia,
c) nie ma prawa wyborczego,
2. Po upływie jednego roku musi podjąć decyzje o dalszym członkostwie lub rezygnacji z członkostwa.

§ 4

Prawa i obowiązki członka 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków związanych z działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
5. Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
6. Członkowie zwykli, honorowi oraz wspierający otrzymują dostęp do zamkniętego forum Stowarzyszenia.
7. Członek zawieszony może nosić barwy klubowe oraz wszelkie oznaczenia klubu.
8. Członek zawieszony nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu oraz realizacji programu Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
10. Każdy członek ma obowiązek przestrzegać regulaminu Stowarzyszenia.
11. Każdy członek ma prawo inicjatywy, wysuwania wniosków i zastrzeżeń
12. Członek ma prawo do głosowania uchwał, korzystania z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia. Posiada czynne i bierne prawo wyborcze do wybrania Zarządu Stowarzyszenia. Nie dotyczy to członków wspierających, zawieszonych oraz honorowych.
13. Dbać o lokale, sprzęt i powierzone mienie.
14. Przestrzegać etyki, dyscypliny i przyjętych w turystyce norm i zwyczajów współżycia społecznego.
15. Uiszczać składki w wysokości i częstotliwości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia. Nie dotyczy członków wspierających, honorowych oraz zawieszonych.

Rozdział IV
Skreślenie z listy członków oraz zawieszenie członkostwa.

§ 1

Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a) pisemnej bądź ustnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia z powodu:
- łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- notorycznego nie brania udziału w pracach oraz imprezach Stowarzyszenia,
- nie płacenia składek w terminie,
- nagannego zachowania psującego wizerunek Stowarzyszenia,
c) skreślenie następuje po:
- pisemnym wniosku przez min. trzech członków Stowarzyszenia złożonych na ręce Zarządu,
- postawieniu przez Zarząd „wniosku o skreślenie” w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku.
- głosowanie jest ważne kiedy zostaje zachowany stosunek oddanych głosów 3/4 do 1/4,
- w wyniku kiedy nie zostanie zachowany stosunek głosów 3/4 do 1/4 to powtórny "wniosek o skreślenie" można postawić po upływie 60 dni.
- po skreśleniu członka osoba może ponowie się ubiegać o przyjęcie zgodnie z Rozdziałem III, §1 pkt4.Rozdział IV

§ 2

Członek pozbawiony praw nie ma prawa używać loga Stowarzyszenia Aktywnej Turystyki 4x4 Szczecin.

§ 3

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§ 1

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne zebranie.
2. Zarząd Stowarzyszenia.

§ 2

Zarząd Stowarzyszenia 
1. Składa się z minimum Trzech osób – Prezesa, jego zastępców oraz skarbnika.
2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
3. Zarząd ustala program i regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia, kieruje jego działalnością pomiędzy Walnymi Zebraniami, i jest odpowiedzialny za realizację programu Stowarzyszenia.
4. W wypadku ustąpienia prezesa, Zarząd może przyjąć do swojego składu nowych członków.
5. Do zadań Zarządu w szczególności należy:
a) nadzór nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania.
b) ustalanie planów pracy Stowarzyszenia
c) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz
d) zawieszania w prawach członka Stowarzyszenia
e) podejmowania uchwał w sprawie wyróżniania członków
f) przeprowadzania kwalifikacji na imprezy
g) nadzór nad funduszami
h) nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu
6. Zebranie zarządu odbywa się w zależności od potrzeb

§ 3

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: 
1. Walne zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Kształtuje i uchwala statut Stowarzyszenia.
3. Wpływa na kształt programu działalności.
4. Wybiera Prezesa.
5. Wybiera Zarząd Stowarzyszenia, któremu przewodniczy Prezes.
6. Wybiera Skarbnika.
7. Wybiera Administratora strony.
8. Termin i porządek Walnego Zebrania należy podać co najmniej 30 dni przed zebraniem.
9. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym. Po postawieniu wniosku „o utajnienie głosowania” głosowanie może zostać utajnione.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 1

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze: 
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. z dotacji i ofiarności publicznej.

§ 2

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Właścicielem całego majątku Stowarzyszenia jest Stowarzyszenie.

§ 5

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 6

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 7

Do wszelkich czynności administracyjnych i finansowych uprawniony jest zarząd lub upoważniony przez niego członek Stowarzyszenia - Skarbnik.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 1

Zmiany w niniejszym statucie dokonuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia.

§ 2

Rozwiązanie Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków. Uchwała o rozwiązaniu winna określić tryb likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.